စမ္းသပ္ စစ္ေဆးျခင္း

ပထမ အေရးၾကီးဆံုးမွာ မ်က္စိအား စစ္ေဆးရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစက္မ်ား၏ အကူအညီ ရယူူ၍ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်က္စိ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားျဖင့္သာ စစ္ေဆး ေပးပါသည္။ စစ္ေဆး စမ္းသပ္မႈ႔ ေသခ်ာမွ ၾကည့္ေကာင္းဖို႔ ေသခ်ာပါသည္။ ရဲမ်က္မွန္ဆိုင္မ်ားတြင္ Nidek CD (Janpan) နွင့္ Topcom company (Japan) စက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳပါသည္။

မ်က္မွန္ပါ၀ါ၊ တိက်ေသခ်ာရန္ အတြက္ စစ္ေဆးမႈ အဆင့္ဆင့္

Ye Optical Enterprise

PD တိုင္းတာျခင္း

Ye Optical Enterprise

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ပါ၀ါတိုင္းတာျခင္း

Ye Optical Enterprise

Slip-lamp မ်က္လံုး အတြင္းပိုင္း စစ္ေဆးျခင္း

Ye Optical Enterprise

ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရတိမ္ စစ္ေဆးျခင္း

Ye Optical Enterprise

Optester ျဖင့္ ပါ၀ါ စစ္ေဆးျခင္း

Ye Optical Enterprise

Trail set ျဖင့္ ပါ၀ါ စစ္ေဆးျခင္း

Ye Optical Enterprise

စစ္ေဆးမႈ ေသခ်ာမွ ၾကည့္ေကာင္းဖို႔ ေသခ်ာမည္

Ye Optical Enterprise

PH တိုင္းတာျခင္း

မ်က္မွန္ေကာင္း တလက္ရရန္ ထုတ္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္

Ye Optical Enterprise

3D Fit Nidek Autoedger

Ye Optical Enterprise

Lens measurement

Ye Optical Enterprise

On the Edge

Ye Optical Enterprise

Lens measurement

Ye Optical Enterprise

Auto Edger

Ye Optical Enterprise

Edging Unit

Ye Optical Enterprise

Drilling Unit

စက္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ လက္ေသြးျခင္းထက္ မ်ားစြာသာလြန္ျပီး နိုင္ငံျခား စံခ်ိန္မွီ ပါသည္။ လက္ခ ေပးစရာ မလိုေသာေၾကာင့္ ၀ယ္သူမွ မ်ားစြာ သက္သာသည္။